Celem kursu jest wykształcenie umiejętności w zakresie:

  • Analizowania wpływu kosztów na efektywność funkcjonowania jednostek gospodarczych,
  • Wyciągania wniosków z informacji zarządczych,
  • Praktycznego zastosowania krótko – i długookresowych rachunków decyzyjnych,
  • Planowania w jednostkach gospodarczych,
  • Wdrażania współczesnych metod zarządzania.
  • Podejmowania trafnych decyzji menedżerskich.

Kurs skierowany jest do:

  • Studentów I roku studiów I, II stopnia oraz studiów podyplomowych w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym
  • Studentów z późniejszych lat studiów (celem uzupełnienia wiedzy)
  • Osób , które chcą zarządzać organizacją opartą na wiedzy, otwartą na zmiany, wdrażać współczesne narzędzia zarządzania kosztami i podejmować decyzje zgodne z założonymi celami .

Korzyści z kursu:

  • Uczestnik po zakończeniu kursu będzie posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania w praktyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie rachunkowości zarządczej. We współczesnych organizacjach efektywne funkcjonowanie wymaga integracji aktualnej wiedzy z zakresu szeroko pojętej rachunkowości i zarządzania.